Baten en lasten boekjaar 2018-2019

Periode juli 2018 t/m juni 2019, bedragen x 1000

   Begroting  Rekening Rekening
  2019-2020 2018-2019 2017-2018
Baten kerk      
Bijdragen gemeenteleden 82 8191
Overige inkomsten 0 0 1
 Totaal Baten 82 81 91
       
Lasten kerk      
Bestedingen pastoraat 524610
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk 79 7
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 8 9 7
Lasten huisvesting en inventaris 19 1716
Overige kosten 43 3
Totaal lasten 908443
       
Resultaat kerk -8-348