Staat van baten en lasten

Op de site NGK-Assen/ANBI kunt u doorklikken naar de gepubliceerde jaarrekeningen. Het boekjaar van de NGK Assen loopt van juni t/m juli, hiervoor is gekozen zodat de financiële planning en verantwoording gelijk loopt met het seizoenspatroon van de kerkelijke activiteiten. U vindt hier de verantwoording van het afgelopen boekjaar, de vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar als ook de begroting voor het komende boekjaar. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Tevens worden er collecten gehouden voor het instant houden van kerkelijke activiteiten. De overige inkomsten bestaan grotendeels uit de inkomsten uit onderverhuur. Het kerkgebouw (de Open Hof) wordt gezamenlijk gebruikt met de stichting Assen Zoekt (www. assenzoekt.nl). Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, De predikantsplaats van de NGK Assen is momenteel vacant. Het pastoraat wordt ingevuld door een interim predikant en diverse gastpredikanten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten gebruikt voor de kosten van het houden van de kerkdiensten (zoals huurkosten, energie, belastingen en verzekeringen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

De overige kosten bestaan onder andere uit de kosten voor administratie en beheer.